Zwroty i reklamacje

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres :kontakt@def-pol.pl przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.def-pol.pl/zwroty.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie  www.def-pol.pl
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
W przypadku całkowitego zwrotu, PPH Def-Pol sp. z o.o. gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

Formularz zwrotów

Formularz reklamacji